Holiday Magazine: Chevrolet Ads

July 1947
Chevrolet thumbnail
September 1947
Chevrolet thumbnail
October 1947
Chevrolet thumbnail
May 1948
Chevrolet thumbnail
June 1948
Chevrolet thumbnail
July 1948
Chevrolet thumbnail
August 1948
Chevrolet thumbnail
September 1948
Chevrolet thumbnail
October 1948
Chevrolet thumbnail
May 1949
Chevrolet thumbnail
October 1949
Chevrolet thumbnail
November 1949
Chevrolet thumbnail
June 1950
Chevrolet thumbnail
March 1951
Chevrolet thumbnail
January 1957
Chevrolet thumbnail
May 1957
Chevrolet thumbnail
April 1958
Chevrolet thumbnail
April 1963
Chevrolet thumbnail
May 1966
Chevrolet thumbnail